Blog
Pensioenwereld in verwarring

» 27 december 2012

Door: Dick Seegers, Deelnemer

Er gaat de laatste tijd haast geen dag voorbij of je wordt geconfronteerd met een discussie op TV met betrekking tot een schijnbaar onhoudbare situatie met betrekking tot de pensioenen.

Wat mij in de huidige discussie buitengewoon stoort, is dat allerlei (semi)deskundigen voorbij gaan aan het feit dat onze pensioenvoorzieningen gebaseerd zijn op het zogenaamde kapitaaldekkingsstelsel. Dat wil zeggen op basis van sterftetabellen, rekenrente etc. wordt van de betaalde premies voor iedere deelnemer een vermogen bijeengespaard waaruit uitkeringen (Ouderdomspensioen,W&W-pensioen) betaald moeten kunnen worden. Als het goed is moet deze som geld (minus het W&W-deel) bij pensionering aanwezig zijn. Niet iedereen lukt het om op de leeftijd van de vigerende sterftetabel te overlijden, zodat er dus plussen en minnen zijn, die elkaar moeten compenseren. Dat is de gebruikelijke methodiek van verzekeren; met behulp van de wet van de grote getallen.

Echter in de discussieprogramma's wordt al snel over de "pensioen-POT" gesproken, alsof die te verdelen zou zijn! Jongeren wordt voorgerekend dat zij over 40 jaar 25 of 30% moeten inleveren van hun pensioen omdat de huidige generatie ouderen dat nu aan het opeten is. Waanzin! De jongeren hebben max. 67-21= 46 jaar de tijd om hun pensioenreserve op te bouwen (de oudere generatie hadden 65-25 = 40 jaar); bovendien heeft de jongere generatie vaak een extra pensioen omdat meestal beide partners hebben gewerkt.

Solidariteit is een groot goed, maar laten we het wel zuiver houden en geen pijlen afschieten op pensioenreserves die door vorige generaties zelf opgebouwd zijn.

Het klopt, de meeste gepensioneerden zitten er warmpjes bij met een (nog) aardig pensioen en niet te vergeten hun eigen woning via erfenis verworven of bijeen gespaard. Maar dit verandert snel door de dalende rendementen van de pensioenbeleggingen en niet te vergeten de tekorten die ontstaan door de voortdurende stijgende levensverwachting.

Binnenkort zal de AOW (omslagstelsel) door een steeds kleiner wordende groep werkenden voor een steeds groter wordende groep ouderen opgebracht dienen te worden. Onvermijdelijk zal hier iets moeten gebeuren, maar dan wel als inkomenspolitiek. Te denken valt aan om gepensioneerden ook mee te laten betalen aan de AOW en/of de AOW-uitkering afhankelijk maken van het overige inkomen.

Het lijkt mij een oplossing die wat verkieslijker is dan het domweg graaien in andermans spaarpot.

Terug naar overzicht