Verantwoording berekening

» Zodat je weet wat je hebt berekend

Met deze berekening kan je indicatief in kaart brengen wat jouw financiële situatie gaat zijn. Indien gewenst nemen we daarbij de gegevens van je partner mee, zodat er een totaalbeeld voor jullie samen onstaat. Daarbij wordt het verloop van je inkomen weergegeven voor en na pensionering.

De berekening is zoals aangegeven ten alle tijde indicatief. Omwille van de snelheid, worden ook niet alle relevante gegevens uitgevraagd en wordt er gerekend op basis van aannames en gemiddelden. Het is belangrijk om, wanneer je hier behoefte aan hebt, een financieel planner of pensioenadviseur een op maat berekening voor je te laten maken. Dit geeft meer zekerheid en zal nauwkeuriger zijn.

De volgende zaken worden meegenomen in de globale berekening:

 • Ouderdomspensioen op de eerste verdieping: Overheidspensioen / AOW
 • Ouderdomspensioen op de tweede verdieping: Collectief pensioen via de werkgever
 • Ouderdomspensioen op de derde verdieping : Individueel pensioen

Hierbij worden de gegevens van de gebruiker en zijn of haar partner gecombineerd tot één totaalbeeld.

1.1 Overheidspensioen

Voor de bepaling van de AOW worden de volgende condities meegenomen:

 • Verzekerde is woonachtig (geweest) in Nederland in de 50 jaar voor zijn of haar pensionering

Voor ieder jaar dat men in Nederland woonachtig is in deze periode bouwt men 2% AOW op. In het totaal krijgt men dus maximaal 50 jaar x 2% = 100% AOW.

Duur van de uitkering:

 • Vanaf: 1e dag van de maand waarin men de pensioengerechtigde leeftijd krijgt op basis van het regeerakkoord.
 • Tot: levenslang

Voor de bepaling van de AOW toeslag worden de volgende condities bekeken:

 • Gebruiker bereikt voor 1/1/2015 zijn pensioenleeftijd in verband met de verdwijnende partnertoeslag
 • Partner heeft de pensioenleeftijd nog niet bereikt

Duur van de partner toeslag:

1.2 Collectief pensioen

Het collectief pensioen loopt altijd levenslang en gaat in op de pensioengerechtigde leeftijd volgens het regeerakkoord. Vervroeging van deze leeftijd is wel mogelijk, maar dan vindt actuariële korting plaats op de uitkering. Het later laten ingaan van pensioen behoort ook tot de mogelijkheden.

Het ouderdomspensioen kan op de volgende manieren ingegeven worden:

 • Een jaarlijkse pensioenuitkering die is overeengekomen of geprognotiseerd.
 • Een overeengekomen of geprognotiseerd eindkapitaal waarvoor pensioen wordt aangekocht.

In het geval van een eindkapitaal wordt op basis van een marktconform scenario bepaald hoeveel levenslang ouderdomspensioen aangekocht kan worden voor dit eindkapitaal.

Zowel het pensioen vanuit de huidige werkgever als vanuit vorige werkgevers dient te worden ingevoerd.
De uiterste ingangsdatum van het ouderdomspensioen is 70 jaar.

1.3 Individueel pensioen

Hier kan men meerdere lijfrentes invoeren. Een lijfrente is een aanspraak op een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Voor wat betreft de uitkeringsfase van het individueel pensioen zijn er twee soorten waarmee gerekend kan worden:

 • Levenslang individueel pensioen
 • Tijdelijke individueel pensioen

Op basis van het totaal opgebouwde bedrag wordt middels een marktconform scenario bepaald hoeveel levenslang ouderdomspensioen aangekocht kan worden voor dit eindkapitaal.

1.4 Belasting

Om van een bruto-uitkering naar een netto-uitkering te komen, wordt rekening gehouden met de geldende belastingwetgeving betreffende inhoudingen en toeslagen.

1.5 Maandbedragen

De netto maandbedragen die getoond worden, zijn verkregen door het netto jaartotaal te delen door 12,96 en af te ronden op hele euro’s.

1.6 Inflatie en indexatie

Let op: in de berekening wordt geen rekening gehouden met inflatie of indexatie van loon of pensioen.

1.7 Indicatie

Zowerktpensioen.nl genereert op basis van de ingevoerde gegevens een rood, oranje of groen stoplicht. Het rode stoplicht wordt getoond indien het verwachte netto inkomen na pensionering 30% of meer lager ligt dan het netto inkomen na pensionering. Het oranje stoplicht wordt getoond indien het verwachte netto inkomen na pensionering, 10 tot 30% lager ligt dan het netto inkomen na pensionering of indien het verwachte netto inkomen na pensionering hoger is dan 100% ten opzichte van het netto inkomen voor pensionering. Het groene stoplicht wordt getoond indien het verwachte netto inkomen na pensionering, 0 tot 10% lager ligt dan het netto inkomen na pensionering.

Mijn pensioen

Mijn pensioen

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking